Information för programkontor

På den här sidan samlar vi information som är relevant för programmen inom Impact Innovation.

Viktiga datum

14 marsLanseringsevent 
21 marsDeltagande Sweden Innovation Days 
22 mars Insatsdialog och träff med myndigheter  PPT från Insatsdialogen
26 juni Evenemang med programkontoren och myndigheterna i Almedalen  
Oktober  Årsavstämning med myndigheterna  

Riktlinjer för program inom Impact Innovation

Ett program inom Impact Innovation drivs i nära samverkan med de finansierande myndigheterna Energimyndigheten, Formas och Vinnova. I detta dokument har Energimyndigheten, Formas och Vinnova samlat riktlinjer som stöd i arbetet med program inom Impact Innovation. Riktlinjerna kompletterar beslutets villkor som finns för programkontoren.  Riktlinjerna kan komma att uppdateras vid behov. Riktlinjer finns för styrning, uppföljning och utvärdering och kommunikation.


Villkor och anvisningar


Grafisk profil och identitet

Grafisk profil och identitet  för Impact Innovation finns till för att hela satsningen ska hålla ihop på ett bra sätt, för igenkänning och genomslagskraft. 


Organisation och årshjul

  • Information kommer inom kort!

Uppföljning och utvärdering

Inom Impact Innovation ska både uppföljning och utvärdering användas som stöd för kontinuerligt lärande, förändring och utveckling av insatsen, på olika men sammanlänkade sätt. Sammanfattningsvis förväntas planerade uppföljnings- och utvärderingsmoment både att hjälpa programmen nå sina omställningsmål, så kallade missions, och förstå vägen dit. Dessutom kan de vara ett stöd i att förstå hur insatsen i sin helhet bidrar till omställning för ett hållbart samhälle. I detta dokument beskrivs planerade uppföljnings- och utvärderingsmoment. Informationen riktar sig i första hand till programkontor, men också till handläggare på myndigheterna samt insatsens programledning och styrgrupp.

Insatsövergripande förändringsteori

För att illustrera hur insatsen Impact Innovation ska bidra till omställning inom utpekade utmaningsområden, har Energimyndigheten, Formas och Vinnova utvecklat en insatsövergripande förändringsteori. Fokus ligger på myndigheternas förutsättningar, roll och aktiviteter som finansiärer. Under 2024 kommer även programspecifika förändringsteorier att utvecklas.

Ladda ner den insatsövergripande förändringsteorin som pdf

De finansierande myndigheterna


Aktiviteter

De handlingar som genomförs, såsom insatser, arbetspaket, utlysningar eller liknande som bidrar till önskade resultat och utfall.

Styrning (governance)

Hur vi etablerar former för interaktion med programkontoren utifrån myndigheternas förutsättningar. 

Uppföljning, utvärdering och analys

Hur vi tillgodoser ett informations- och kunskapsbehov om verksamheten och vad den leder till. 

Kompetens- och verksamhetsutveckling

Hur vi utvecklar och använder kontinuerligt lärande för måluppfyllelse.

Datainsamling

Hur vi säkerställer former för likvärdig datainsamling mellan myndigheterna samt samlar in användbara data.

Beredning och handläggning

Hur vi bereder och fattar beslut samt ger vägledning och stöd.

Dialog och kommunikation

Hur vi etablerar former för dialog med programkontoren och relevanta aktörer. Ändamålsenlig kommunikation.

Policy

Hur vi använder resultat för att utforma, driva och  implementera framtida villkor och regler.


Resultat

De omedelbara resultat aktiviteterna levererar, som kan observeras vid slutet av aktiviteten. 

Gemensam plan för att hantera en komplex samhällsutmaning 

Tydliga och mätbara mål och ambitioner.

Brett engagemang av aktörer från olika sektorer. 

Administrativt och finansiellt stöd samt legitimitet.

Ändamålsenliga former för koordinering,  styrning (governance) och mobilisering för att uppnå missions  

Mellan programkontor.

Mellan programkontor och för programmen relevanta externa aktörer.

Mellan programkontor och finansierande myndigheter.

Mellan finansierande myndigheter och andra myndigheter inkl. regeringskansliet .

Väl avvägd och relevant policymix för att förverkliga missions

Kontinuerlig uppföljning och värdering av potential och resultat.


Utfall

De förändringar eller den nytta som utgår från  resultaten. Detta handlar om systemets förmåga att skapa effekt.

Ökad kännedom och förståelse om komplexa samhällsutmaningar
Utvecklade metoder, arbetssätt och processer anpassade för systemutvecklinganingar

Mer resurser och större engagemang nationellt och internationellt för att uppnå missionsomplexa samhällsutmaningar
Förflyttad kunskaps- och forskningsfront

Ändamålsenliga metoder, arbetssätt och processer som ger effekt
Behov och effekt är integrerade


Effekt

De långsiktiga och större förändringar som satsningen bidrar till. 

Programkontorens missions utgör en tydlig och långsiktig riktning för programmen i sin helhet
Impact Innovation har accelererat hållbar omställning för global konkurrenskraft och samhällsnytta inom områdena: 

God och jämlik hälsa
Attraktiva och välfungerande samhällen
Produktion, konsumtion och värdekedjor inom planetens gränser


Word- och rapportmall

Det finns följande mallar i word – en enkel för fria användningsområden samt en rapportmall. Dessa kan användas av alla Impact Innovation-program. 

Impact Innovation – wordmall

Impact Innovation – rapportmall

Rapportmall – exempel


Presentationsmall, PPT

impact_innovation_presentationsmall