Det här är Impact Innovation 

Impact Innovation är Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. En strategisk och långsiktig kraftsamling där vi tillsammans löser globala samhällsutmaningar och ökar takten på omställningen till ett hållbart samhälle. Genom nya samarbeten och nya arbetssätt sker innovationer som skapar långsiktiga lösningar på globala samhällsutmaningar och stärker Sveriges globala konkurrenskraft. 

Impact Innovation är ett initiativ av Energimyndigheten, Formas och Vinnova, som bygger vidare på tidigare samarbete kring strategiska innovationsprogram.  Nu med nya arbetssätt, nya samarbeten och ambitiösa och djärva mål med sikte på 2030.

Varför behövs Impact Innovation?

Världen står inför komplexa utmaningar som kräver att vi tänker nytt och gör annorlunda. Vi behöver på kort tid ställa om hela samhället; våra städer, vår välfärd, våra värdekedjor och konsumtionsmönster. För att vi ska nå ett hållbart samhälle i tid, vare sig det handlar om fattigdom, klimatförändringar eller ojämlikheter i hälsa så räcker det inte med enskilda insatser. Det krävs genomgripande förändringar på alla olika nivåer, av sociala och tekniska system i hela samhället. Så kallad systeminnovation.

Hur får vi omställningen att hända?  

Inom Impact Innovation bildas ett antal stora innovationsprogram som tar sig an vår tids och framtidens största samhällsutmaningar. Vi behöver erfarenheter, expertis och spetskompetens från samhällets alla hörn och med fler perspektiv för att kunna göra stor skillnad. Det handlar om att bryta silos och låta aktörer som annars inte träffas diskutera problem och lösningar. Vi tror att nya samarbeten och nya arbetssätt med är nycklar till innovation och hållbara lösningar.

För att illustrera hur insatsen Impact Innovation ska bidra till omställning inom utpekade utmaningsområden, har Energimyndigheten, Formas och Vinnova utvecklat en insatsövergripande förändringsteori. Fokus ligger på myndigheternas förutsättningar, roll och aktiviteter som finansiärer. Under 2024 kommer även programspecifika förändringsteorier att utvecklas.

Läs mer om förändringsteori som verktyg: Lärande genom uppföljning och utvärdering.

Hur ska Impact Innovation fungera i praktiken?  

Alla program kommer att formeras kring ett utmaningsmål, en mission, som en grupp aktörer tar fram tillsammans. För att programmen ska bli framgångsrika krävs att aktörskonstellationerna är breda. Troligen behövs både små och stora innovativa företag från näringslivet och organisationer från offentlig sektor och civilsamhället, forskningsinstitut och akademiska institutioner. Nya organisationer kan behöva ansluta allt eftersom, och andra behöver lämna efter en tid.

Det är upp till varje aktörsgrupp att avgöra hur de vill strukturera sitt program. Programstyrelse och programkontor är dock obligatoriskt. Programkontoret blir de finansierande myndigheternas huvudkontakt med programmen, och härifrån hanteras programmets drift, koordinering av programinsatser och aktiviteter och ansvar för kontinuerlig utveckling och lärande.

Programkontoret föreslår insatser till myndigheterna och ansvarar för dialog rörande detta. Beslut om insatser tas av de finansierande myndigheterna Exempel på insatser kan vara systemdemonstratorer, utlysningar eller policy labs.

Hur fördelas budgeten?

Huvuddelen av budgeten kommer att gå till programinsatserna. Energimyndigheten, Formas och Vinnova reserverar 50 – 150 miljoner kronor per år och mission/program för programinsatser. En mindre del av finansieringen inom Impact Innovation går till programkontoren. Cirka 5 till 10 miljoner kronor finns avsatt per programkontor och år i upp till tio år.  

De aktörer som driver programkontoret kan få 50 procent av kostnaderna betalda. Stödnivåerna för insatserna kommer att bero på typ av insats och utförande aktör/-er och kan bli högre än för programkontoren.  

Vilka erbjudanden finns att ta del av inom Impact Innovation just nu? 

I slutet av februari 2024 togs beslut om de fem första programmen som får finansiering inom Impact Innovation: Första programmen inom Impact Innovation – Sveriges innovationssatsning för 2030-talet. Läs mer om programmen här: Program inom Impact Innovation.

Första utlysningen efter programlansering riktar sig till startups och scaleups som har en stark koppling och bidrar med tydliga värden till något av de fem programmens missions. Sista ansökningsdatum är 23 april. Läs mer och ansök här: utlysningssidan på Vinnovas webbplats.

Under 2026 planeras ett nytt erbjudande för program och programkontor. Programmen i det erbjudandet planeras att starta 2027. Det kommer att vara möjligt att söka ett mindre projekt redan 2025 för att förbereda sig inför nästa omgång.    

Kontakta oss

Är du nyfiken och vill veta mer? Säg gärna hej på impactinnovation@vinnova.se och följ oss på LinkedIn.